In English English

Informacje dla autorów – zasady recenzowania

Procedura recenzowania tekstów składanych
do Wiadomości Archeologicznych:

  1. Redakcja akceptuje wyłącznie artykuły przygotowane zgodnie z zasadami opracowania tekstów do publikacji w Wiadomości Archeologicznych, opublikowanymi w tomie LX i na stronie www.wiadomosci-archeologiczne.pl.
  2. Tekst złożony do Redakcji podlega wstępnej ocenie przez sekretarza redakcji i właściwego redaktora tematycznego pod kątem zgodności z profilem naukowym Wiadomości Archeologicznych.
  3. Po uzyskaniu akceptacji redaktor tematyczny przekazuje tekst recenzentom właściwym z uwagi na tematykę artykułu.
  4. Artykuły recenzowane są zgodnie z regułą double blind. Recenzja sporządzana jest w ujednoliconym kwestionariuszu pytań.
  5. Artykuły ocenione negatywnie nie są akceptowane do druku.
  6. Artykuły ocenione pozytywnie, które uzyskały powyżej 70 punktów, przekazywane są do opracowania redakcyjnego.
  7. Artykuły ocenione pozytywnie, które uzyskały poniżej 70 punktów, przekazywane są do Kolegium Redakcyjnego, które podejmuje ostateczną decyzję o akceptacji bądź odrzuceniu tekstu.
  8. Decyzja przekazywana jest Autorowi/Autorom drogą mailową, nie później niż 4 miesiące od daty wpływu artykułu do Redakcji.
  9. Redakcja Wiadomości Archeologicznych podpisuje z Autorem/Autorami umowę określającą wzajemne zobowiązania, w tym dotyczące praw autorskich do artykułu jako integralnej całości (tj. tekstu wraz z materiałami ilustracyjnymi, archiwaliami etc.), oraz warunków publikacji elektronicznej wersji artykułu na stronie domowej Wiadomości Archeologicznych.