In English English

Informacje dla autorów – formularz recenzyjny

Wiadomości Archeologiczne – recenzja wydawnicza artykułu

 1. Tytuł:
 2. Ocena problematyki
  Znaczenie i sposób sformułowania prezentowanego zagadnienia / wartość poznawcza prezentowanych materiałów  
 3. Ocena metody
  Struktura tekstu / stosowana terminologia / znajomość i wykorzystanie literatury przedmiotu / zastosowane ilustracje, tabele itp.  
 4. Ocena merytoryczna
  Wartość naukowa artykułu / poprawność wnioskowania  
 5. Ocena formalna
  Styl i język tekstu / poprawność formalna odsyłaczy, cytatów, bibliografii itp. / jakość ilustracji / konstrukcja tabel / poprawność podpisów do ilustracji, tabel itp.  
 6. Streszczenie
  Czy streszczenie jest adekwatne do artykułu i właściwie zredagowane  
 7. Ocena punktowa
  Proszę ocenić artykuł w każdej z podanych niżej kategorii w skali od 0 do 20 pkt
  1. Punkty łącznie 2. Ocena
  problematyki metody merytoryczna formalna
           
 8. Zalecenia recenzenta (proszę wpisać × w odpowiednim miejscu)
  1. Praca nie kwalifikuje się do druku w „Wiadomościach Archeologicznych”
  2. Praca nadaje się do druku:
  – w przedstawionej formie
  – po uwzględnieniu poprawek redakcyjnych***
  – po uwzględnieniu poprawek merytorycznych***
  – po całkowitym przeredagowaniu
  – po uzupełnieniu lub rozwinięciu badań
 9. Uwagi:  
 10. (data i podpis recenzenta)